Uttalande från kvinnorna inom europeiska Via Campesina 8 mars 2014

Detta år 2014, vilket FN deklarerat som Familjejordbrukets År, vill kvinnorna inom Via Campesina, samlade i Evenstad, Norge, på den internationella kvinnodagen uttrycka vårt starka åtagande om rätten till sund kost, i tillräcklig mängd och kvalitet för alla invånare inom ramen för en agroekologisk och social modell för produktion och distribution.

Vi vill att man garanterar de kvinnliga böndernas rätt till jämställdhet inom denna model, rätt till juridiskt erkännande som livsmedelsproducenter, rätt till mark, rätt till fröer och övriga resurser.

Tusentals kvinnliga bönder i hela Europa och globalt arbetar i små jordbruksprojekt som utgör basen för rika och varierade livsmedelssystem. Vi är historiska bärare av kunskap och biologisk mångfald och vi säkerställer bevarandet av området och en levande lantlig livsstil.
Vi fördömer likaledes agressionerna mot landsbygdens samhällen och speciellt mot kvinnorna i den nyliberala politikien som härrör från WTO, IMF, Världsbanken, frihandelsavtalen liksom de som förhandlar med USA vilket orsakar påtvingad landsflykt och otaliga människors död i deras försök att fly undan fattigdom.
En annan modell för livsmedelsproduktion inom ramen för matsuveränitet är nödvändig för en radikal social omställning i en process där värden såsom jämställdhet och mänskliga rättigheter går före kapitalintressen samt kapitalistisk och patriarkal politik.

Ett mer jämställt, rättvist Europa kan enbart uppnås genom att kvinnorna är representerade i beslutsfattande organ.
Vi vill även demonstrera mot återgång till alla typer av politisk diskriminering och speciellt vill vi uttrycka vårt stöd till kvinnorna i olika europeiska länder som mobiliserar försvaret för rättigheterna till sin sexualitet och sin fortplantning och definitivt att vi kvinnor har rättigheten att bestämma över våra kroppar och våra liv.

Denna den åttonde mars försvarar vi, på gatorna, våra rättigheter som kvinnor och kvinnliga bönder.

Posted in ECVC | Leave a comment

Via Campesina möts i Norge

Bönder från hela europa samlas under de första dagarna av mars i Evenstad, Norge då Via Campesinas europeiska organisation ( European Coordination Via Campesina, ECVC ) håller sitt årsmöte där. Årsmötet följs av ett tvådagars möte om agroekologi.

På plats kommer Eddie Olsson, en av stödgruppens medlemmar finnas, inbjuden som företrädare för Friends of the Earth Europe. Vi hoppas på att få några smakprov på vad som händer under veckan här på hemsidan.

Posted in ECVC | Leave a comment

Vill du ha makt att påverka?

Via Campesinas stödgrupp anordnar i höst en tredagarskurs som erbjuder konkreta verktyg för dig som är aktiv inom miljö- och rättviserörelsen.

Kunskap

Sverige har lägst självförsörjningsgrad i hela EU. Vi måste producera mer mat för att stå emot komande kriser. Småbrukare runt om i världen kämpar för att återta makten över maten och naturbruket i Sverige och världen.

Retorik

Vikten av att kunna bemöta argument, hålla bra föredrag och tal är stor. Vi får konkreta verktyg genom kursen.

Opinionsbildning

Att skriva insändare, debattartiklar och reportage är bara några sätt att nå ut med ett budskap till en bredare massa. Vi går igenom grundläggande verktyg för att förbättra vårt skrivande.

Via Campesina är ett internationellt småbrukarnätverk som representerar 200 miljoner småbrukare i 70 länder världen över.NOrdBruk är den svenska delen av nätverket och arbetar med jord- och skogsbruksfrågor både lokalt och globalt. Hållbart skogsbruk, kritik mot biobränslen, energianalyser på jordbruket, förändring av EU-politiken, samt bevarande av strandskydd är några konkreta exempel.

Via Campesina är en av världens största folkrörelser men är ännu inte så stora i Sverige, därför har vi startat en stödgrupp för NordBruk som är den nordiska delen av Via Campesina.

Kursen äger rum på Lindsbergs Kursgård, Falun, 26 – 29 oktober.

Kontakta info@viacampesina.se om du är intressserad.

Posted in Kurser | Tagged , , , | Leave a comment